کانال تلگرام رسانه بیاموزیک

Dang Show - بیاموزیک

خانه دنگ شو
دنگ شو جاری از جنون
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو ساکسیفون در معبد پرندگان
جاری از جنون
دنگ شو
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو شیراز
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو مدّونای
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو Bitter Sweet Dream
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو این نیز بگذرد
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو دیدار
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو تلاطم
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو شب پشت در
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو خطا کردم
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو چی زی
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو خوش تر از
جاری از جنون
دنگ شو
دنگ شو بند و بلا
جاری از جنون
دنگ شو