امید جهان و حسام کارآموز وای به حال این دلم - بیاموزیک