پرواز همای و مستان دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید - بیاموزیک